Stressgerelateerd verzuim neemt toe en kost Nederland handen vol geld

Stressgerelateerd verzuim heeft Nederland in het eerste half jaar van 2014 bijna 800 miljoen euro gekost. De sectoren waar deze problemen vooral spelen zijn het onderwijs en de zorg.

Uit onderzoek van Het Ministerie van Sociale Zaken bleek ook al dat een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) het meest voorkomende arbeidsrisico in ons land.

PSA is al in 2007 als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in de organisatie, hij moet PSA zoveel mogelijk voorkomen en werknemers hiertegen beschermen.

PSA: voorkomen is beter dan genezen
PSA-klachten worden vaak veroorzaakt door werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel organisaties is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Daarom heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een plan voor de aanpak van PSA aangekondigd.

Dit plan maakt deel uit van het programma Duurzame Inzetbaarheid en sluit aan bij het Nationaal Programma Preventie en de Europese campagne 'Gezond werk is werk zonder stress’, die loopt in 2014 en 2015.

Langdurige PSA kan leiden tot werkstress en kan, als het lang genoeg genegeerd wordt, leiden tot ziekte. Voorbeelden hiervan zijn overspannenheid, depressiviteit en burn-out. Daarnaast kunnen ook lichamelijke klachten optreden zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en RSI.

Onderzoek is de eerste stap
In veel bedrijven en organisaties is het vroegtijdig bespreken van PSA nog taboe, terwijl dit nu juist een belangrijke voorwaarde is voor het effectief voorkomen van uitval. Onderzoek is de eerste stap om dit taboe te doorbreken en het probleem structureel aan te pakken. Met kennis en inzicht kunnen risico’s worden gereduceerd en negatieve factoren geminimaliseerd.

Ons gevalideerde werkbelevingsonderzoek besteedt aandacht aan de balans tussen energiebronnen (zoals bijv. leiderschap, ontwikkelmogelijkheden, sociale steun) en stressoren (zoals bijv. werkdruk en emotionele druk). Het geeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende aspecten en biedt concrete handvaten voor verbetering. Er vindt niet alleen terugkoppeling op organisatieniveau plaats, maar ook de werknemer ontvangt persoonlijk feedback.

Tevens hebben wij innovatieve manieren ontwikkeld om de effectiviteit van ingezette verbeteracties te monitoren. Neem contact met ons op voor nadere informatie.