Stakeholdersonderzoek in een dynamische organisatie

Senzer benaderde ons met de vraag om met een gedegen onderzoeksprogramma in kaart te brengen hoe diverse stakeholders het werken bij of de dienstverlening door Senzer beleven.

“Met de sterke ambitie en gestelde doelen richting 2025 is het voor Senzer van groot belang om aan te sluiten bij de verwachtingen en behoeften van onze belangrijkste stakeholdersgroepen. Om dit inzicht te krijgen, zijn wij op zoek gegaan naar een onafhankelijke onderzoekspartner voor het uitvoeren van gedegen onderzoek en die hebben we gevonden in Flycatcher.” - Joris Huizinga, directeur Bedrijfsvoering bij Senzer

Senzer is het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en voert de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. Er zijn ruim 2.000 medewerkers in dienst bij Senzer waarvan het grootste deel aan de slag is voor regionale bedrijven en organisaties. Senzer verzorgt daarnaast inkomensondersteuning voor zo’n 4.500 uitkeringsgerechtigden en zorgt voor zinvolle maatschappelijke participatie voor honderden mensen.

Flycatcher heeft in opdracht van Senzer een onderzoeksprogramma ontwikkeld bestaande uit werkbelevings- en tevredenheidsonderzoeken onder de verschillende stakeholdergroepen van Senzer. Met deze onderzoeken wil Senzer inzicht krijgen in de verwachtingen en behoeften van de verschillende groepen (zowel medewerkers intern en extern als klanten / opdrachtgevers) met betrekking tot het werken bij of de dienstverlening door Senzer.

Aanpak op maat
In overleg met Flycatcher heeft Senzer voor de uitvoering van de onderzoeken een regiegroep ingericht, bestaande uit medewerkers van verschillende takken van de organisatie zodat deze als geheel vertegenwoordigd werd. In een uitvoerig voorbereidingstraject heeft Flycatcher samen met deze regiegroep in kaart gebracht welke stakeholdergroepen van Senzer meegenomen werden in het onderzoek, wat de beste methode was om elke onderzoeksdoelgroep te benaderen en bevragen en wat per groep de hoofdonderwerpen waren waarop inzicht in verwachtingen en behoeften verkregen moest worden.

“In het voortraject heeft Flycatcher zich gepresenteerd als professionele, betrouwbare en flexibele partij die snel en moeiteloos meebeweegt met de behoeften van ons als organisatie en heeft daarbij kwaliteit en praktische haalbaarheid nooit uit het oog verloren.“ - Regiegroep Werkbelevings- en Klanttevredenheidsonderzoeken

De aanpak is voor elk van de zeven gedefinieerde doelgroepen op maat gemaakt. Zo is er gebruik gemaakt van uitnodigingen per e-mail, maar ook per brief en is een combinatie van online vragenlijsten en schriftelijke vragenlijsten ingezet. De respondenten werden zo veel mogelijk gestimuleerd om de vragenlijst zelfstandig invullen (bijv. met behulp van een spraak assistent die vragen en antwoorden voorlas), maar er werd ook hulp geboden in de vorm van één-op-één begeleiding op locatie die verzorgd werd door Flycatcher.

Inzichten en resultaten
Inmiddels zijn de eerste metingen volledig afgerond. Resultaten zijn breed beschikbaar gesteld en in verschillende vormen om aan te sluiten bij de invalshoek en het niveau van lezers / toehoorders. De regiegroep heeft uitgebreide resultaten ontvangen in de vorm van een totaalrapport per onderzoeksdoelgroep met daarin alle detailinformatie. Aan de medewerkers van Senzer is een korte presentatie gegeven met beknopte resultaten en de belangrijkste aandachtspunten per groep. Ook andere betrokkenen en belanghebbenden, zoals de Ondernemingsraad en de Regionale Cliëntenraad zijn geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

“De wijze waarop Flycatcher het voor elkaar kreeg om de resultaten en concrete aandachtspunten op een eenvoudige en duidelijke manier te presenteren voor elke toehoorder, was bewonderenswaardig.” – Bas Lassing, manager Advies en Ontwikkeling

In een face-to-face evaluatie heeft Senzer aangegeven zeer tevreden te zijn over Flycatcher als sparrings- en samenwerkingspartner. Uiteraard zijn er samen aandachtspunten vastgesteld, die op dit moment meegenomen worden in de voorbereiding van de volgende metingen

Onze onderzoeken
De methodiek van Flycatcher is gericht op het in kaart brengen van concrete aandachtspunten. Er wordt niet alleen in kaart gebracht 'welke' aandachtspunten er zijn, maar ook 'hoe' deze aangepakt kunnen worden. Van complexe vraagstukken met meerdere doelgroepen tot verschillende typen dienstverlening, wij bieden voor elke organisatie een passende oplossing.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op via 043-3262992 of .